Kategorie: Povolenky

Povolenky 2019

Informace MRS, z.s., pobočný spolek Oslavany

2018

  • čtvrtek 20.12.2018 od 15:00 do 17:00 hod - Oslavany, Na Pískách

2019

  • pátek 04.01.2019 od 15:00 do 17:00 hod - Oslavany, Na Pískách
  • pátek 18.01.2019 od 15:00 do 17:00 hod - Oslavany, Na Pískách
  • pátek 08.02.2019 od 15:00 do 17:00 hod - Oslavany, Na Pískách
  • pátek 22.02.2019 od 15:00 do 17:00 hod - Zbýšov, Dělnický dům
  • čtvrtek 28.02.2019 od 15:00 do 17:00 hod - Oslavany, Na Pískách

Dále do konce března každou středu od 16,00 - 17,00, pak pouze dle tel. domluvy : 725055491, 725022011

Školení nových členů pro vydání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 12.1. a 23.2 2019 na rybochovném zařízení MRS Oslavany v 09:00 hod.

Podmínky pro vydání povolenky na rok 2019:

NOVĚ: Podepsaný formulář se souhlasem zpracováním osobních údajů je nezbytnou podmínkou k výdeji členství a povolenky na rok 2019 - viz GDPR.

Odevzdat do 15 dnů poskončení její platnosti řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Obojí je uvedeno v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou.

Členský příspěvek jsou povinni zaplatit všichni členové do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - §6, odst.3, písm. g), Stanov MRS, z.s.. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu, jeho členství v MRS zaniká! Na pozdější platby nebude brán zřetel. Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1000,- Kč (§6 odst. 3 bod g) Stanov MRS). Nevztahuje se na věkovou kategorii do 15ti let.

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s. platné pro rok 2019

Druh povolenky
Věková kategorie
Zápisné (Kč) Členství (Kč) Povolenka MRS MP (Kč) Povolenka MRS P (Kč) Republiková MP (Kč) Republiková P (Kč) Plnění členských povinností (Kč)
Roční
dospělí muži
1 000 450 950 1 000 3 150 3 250 * 600
Roční
ženy
1 000 450 950 1 000 3 150 3 250 x
Poloviční
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P
1 000 450 500 500 3 150 3 250 x
Poloviční
studující 18-26 let
1 000 450 500 500 3 150 3 250 600
Mládež 16-18 let
ročník 2002-2000
(ročník 2000 nehradí brigádu)
1 000 450 500 500 3 150 3 250 600
Mládež do 15ti let
do ročníku 2003 vč.
0 200 300 300 x x x
Měsíční x x 650 650 x x x
Týdenní x x 400 400 x x x
Denní x x 150 150 x x x

* Pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS!!!

Ceny povolenek pro nečleny pro nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizích státních příslušníků)

Druh povolenky MP (Kč) P (Kč)
roční 5 000 6 000
měsíční 3 000 4 000
týdenní 1 000 1 500
denní 400 600

K získání povolenky je nutno předložit platný rybářský lístek (Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení "Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku", nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.)

Ceny rybářských lístků pro rok 2019

Od 17. 1. 2005 je v platnosti nový zákon o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku.

Doba platnosti rybářského lístku Cena
1 rok 100,- Kč
1 rok * 50,- Kč
3 roky 200,- Kč
3 roky * 200,- Kč *
10 let 500,- Kč
10 let * 250,- Kč *

*Cena pro osoby mladší 15 let, žáka nebo studenty českých odborných škol ve studijních, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.

print Formát pro tisk